معرفی وزارت خانه
وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل صدوشصتم قانون اساسی، مسئول امور مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه است. وزیر دادگستری به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و از سوی مجلس شورای اسلامی انتخاب می شود.
اصل صدوشصتم قانون اساسی درباره وظایف وزیر دادگستری می گوید: «وزیر دادگستری‏ مسئولیت‏ کلیه‏ مسائل‏ مربوط به‏ روابط قوه‏ قضاییه‏ با قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از میان‏ کسانی‏ که‏ رئیس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ رئیس‏ جمهور پیشنهاد می‏ کند انتخاب‏ می‏ گردد. رئیس‏ قوه‏ قض