وظایف، ماموریت ها و برنامه ها

 
 وظایف، ماموریت ها و برنامه ها 

برنامه ها
1- مدیریت فرایند بررسی (مرور)
2- ترمیم خلاء های قانونی برای اجرای مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد
3- مشارکت در هنجارسازی بین المللی در حوزه مباره با فساد
4- بهبود جایگاه