اقدامات بین المللی وزارت خانه در حوزه کنوانسیون مبارزه با فساد

یکی از نوآوریهای کنوانسیون مبارزه با فساد، پیش بینی مکانیسم نظارت بر اجرای تعهدات ناشی از کنوانسیون موسوم به مکانیسم مرور می باشد. شرایط و اصول اجرایی این مکانیسم بر اساس بند 7 ماده 63 کنوانسیون ضد فساد در سومین اجلاس کنفرانس دول عضو در سال 2009 با مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفت.
طبق ساز و کار یاد شده اجرای مفاد کنوانسیون از سوی هریک از دولتهای عضو توسط کارشناسان در دولت دیگر مرور می شود. در اجلاس 2009 تصمیم گرفته شد تا مرور کشورها در دو دوره پنج ساله انجام شود. در دوره اول (2014-2010) اجرای فصول سوم (جرم انگاری) و چهارم (همکاری های بین المللی) و در دوره دوم (2019-2015) اجرای فصول دوم(پیگیری) و پنجم (استرداد اموال ناشی از فساد) مرور خواهند شد.
در هردوره، هریک از دولتها یک مرتبه مرور خواهند شد و حداکثر سه بار مرور خواهند نمود. به همین خاطر و بر اساس قرعه کشی صورت گرفته جمهوری اسلامی ایران در سال های 91-1390 بنگلادش را به همراه پاراگوئه مرور و از سوی کارشناسان اندونزی و بلاروس مورد مرور قرارگرفت و در اجلاس خرداد 1392 کمیته بین الدولی مرور مقرر شد تا کشورمان به همراه سیشل اجرای فصول سوم و چهارم توسط لبنان را مرور کند.
1 - مرور بنگلادش
در قرعه کشی صورت گرفته در ژوئن سال 2010 (خرداد 1389) جمهوری اسلامی