اخبار
1396/1/28 14:14:47
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک:
امسال برنامه جامع عمل را اجرایی می کنیم

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: در مجموع محور ما، برنامه جامع عمل است و امسال به صورت جدی‌تر این پروسه را دنبال می کنیم؛ سال 95 ارزیابی این برنامه بود و در سال 96 اجرای جدی آن را مدنظر داریم که همه مسائل کودک در این برنامه، پیش بینی شده است.