18 اسفند 1395 13:34:36
بازدید هیات جمهوری اسلامی از مرکز نگهداری کودکان معارض با قانون در ژنو
هیات جمهوری اسلامی از مرکز نگهداری کودکان معارض با قانون در ژنو بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، هیات اعزامی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و ستاد حقوق بشر